Pamuk

Pamuk bitkisi, yaygın ve zorunlu kullanım alanıyla insanlık açısından, yarattığı katma
değer ve istihdam olanaklarıyla da üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip bir
üründür. Pamuk, işlenmesi açısından çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ
ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin hammaddesi durumundadır. Petrole alternatif
olarak pamuğun çekirdeğinden elde edilen yağ, giderek artan miktarda biodizel üretiminde de
hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunların yanında nüfus artışı ve yaşam standardının
yükselmesi, pamuk bitkisine olan talebi de artırmaktadır. Bu yönleriyle pamuğa olan ihtiyaç, tüm
dünyada artış göstermekte ve geçtiğimiz dönemde hissedilen ekonomik kriz sebebiyle azalan
üretim ve tüketim değerlerinin önümüzdeki dönemde artacağı beklenmektedir.
Dünyada az sayıda ülke ekolojisi pamuk tarımına elverişli olması nedeniyle, dünya
üretiminin % 80’ine yakını Türkiye’nin de içinde bulunduğu az sayıda ülke tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin 2013–2017 arası 5 yıllık dönemin
verileri incelendiğinde; dünyada ortalama 32,1 milyon hektar alanda pamuk ekimi yapıldığı ve bu
ekimden ortalama 24,4 milyon ton lif pamuk elde edildiği görülmektedir.
Dünyada pamuk üretim alanının en geniş olduğu ülke uzun yıllardır Çin olurken son
yıllardaki üretim artışıyla Hindistan Çin’i geride bırakmıştır. 2017/18 sezonu tahminlerine göre
dünyada en çok pamuk üreten ilk 5 ülke sırasıyla; Hindistan, Çin, ABD, Pakistan ve Brezilya
olmuştur. Tüketimde ise ilk beş sırayı Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve Bangladeş almıştır.
2017/18 sezonunda pamuk üretiminde birim alandan elde edilen verimde ilk beş ülke;
Avustralya, İsrail, Türkiye, Çin ve Meksika olmuştur. Bu dönemde en çok pamuk ithalatı yapan
ilk beş ülkenin; Vietnam, Çin, Bangladeş, Türkiye ve Endonezya olacağı, en çok ihracat yapan
ilk beş ülkenin ise sırasıyla; ABD, Hindistan, Brezilya, Avustralya, Brezilya ve Özbekistan
olacağı tahmin edilmektedir.
Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC)’nin verilerine göre, içinde bulunduğumuz
sezonda Türkiye’nin, pamuk ekim alanı yönünden Dünyada dokuzuncu, birim alandan elde
edilen lif pamuk verimi yönünden üçüncü, pamuk üretim miktarı yönünden yedinci; pamuk
tüketimi yönünden dördüncü, pamuk ithalatı yönünden dördüncü ülke olduğu tahmin
edilmektedir.
Ülkemiz açısından stratejik bir niteliği bulunan pamuğun üretimi ve kullanımı, diğer bir
ifade ile pamuk politikası, izlenen tarım, sanayi ve ticaret politikaları ile uluslararası
gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenmektedir.

Scroll Up