Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir?

Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Tarımsal yayım ve danışmanlık Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama Sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsar.

Tarımsal danışmanlık şirketi, Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişileri kapsar.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı Nedir?
* Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak,
* Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,
* Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,
* Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,
* Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,
* Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak,
* İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,
* Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,
* Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Tarım Yayımcısının / Danışmanının Görevleri

1) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,

2) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,

3) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,

4) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,

5) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,

6) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi ve mekanizasyon konularında yayım/danışmanlık yapmak,

7) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,

8) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,

9) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,

10) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,

11) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,

12) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

Scroll Up